Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

15:23

January 03 2015

00:20
6594 93ff
Reposted fromget-fit get-fit viazyggie zyggie
HeartOrHead
00:19
Chciałbym zabić wewnętrzne lenistwo
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaEtien Etien
00:19
4768 6526 500
Reposted fromkimik kimik viaswallow swallow
HeartOrHead
00:18
3933 cfe7 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaEtien Etien
HeartOrHead
00:17
Reposted fromolgazet olgazet viazabka zabka
HeartOrHead
00:17
5894 4383
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamr-mojorisin mr-mojorisin
HeartOrHead
00:16
Tak naprawdę sam nie wiem, czego chcę. Ale mam nadzieję, że będę wiedział, jeśli to zobaczę.
— J. A. Redmerski, Na krawędzi nigdy
HeartOrHead
00:16
5933 66b8
Reposted fromnexxt nexxt vialanni lanni
HeartOrHead
00:15
HeartOrHead
00:15
5501 db4c
Reposted frommisza misza viaelentarie elentarie
HeartOrHead
00:15
1231 5c02
Reposted fromoutline outline viazyggie zyggie

August 22 2014

HeartOrHead
11:34
2733 de91
Reposted fromflesz flesz viaMagnolia11 Magnolia11
HeartOrHead
11:12
3496 2967 500
Reposted frommyshirt myshirt viaMagnolia11 Magnolia11
HeartOrHead
11:12
9972 d29e
Reposted fromsohryu sohryu viavogel vogel
HeartOrHead
11:12
7013 d4c0 500
Reposted fromoluha oluha viatrytobesuperwoman trytobesuperwoman
HeartOrHead
11:12
Bo to takie cudowne dla kobiety, kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
HeartOrHead
11:11
[...] bałem się pogryzienia przez chorą na wściekliznę rzeczywistość, strzaskania iluzji, romantyzmu utopionego w ostatnich złotówkach, dylematach - cola czy chleb.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę

August 10 2014

12:00

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

August 03 2014

12:00

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl